Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring en cookies

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we onderstaande privacyverklaring opgesteld. Hierin lees je hoe we met je persoonsgegevens om gaan en welke rechten je hebt.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Dit is de privacyverklaring van de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting 'Stichting SCHUNCK', gevestigd te Heerlen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64162028, hierna te noemen: 'SCHUNCK'.

SCHUNCK verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd. 

Welke persoonsgegevens? 

Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de overeengekomen diensten (zoals het aangaan van een lidmaatschap en/of het afsluiten van een abonnement en/of het volgen van een workshop) en het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. SCHUNCK verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • je NAW-gegevens;
 • je geboortedatum;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • je bankgegevens en betaalgegevens;
 • indien je minderjarig bent, de gegevens van je wettelijk vertegenwoordiger;
 • andere persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt en voor zover die gegevens voor de door SCHUNCK te verrichten dienst(en) noodzakelijk zijn.

Bijzondere gegevens

Tijdens het verlenen van sommige diensten, bijvoorbeeld het informatiepunt digitale overheid (IDO) bij de bibliotheek, kan het voorkomen dat we speciale categorieën van gegevens moeten verzamelen en verwerken. Waaronder onder andere financiële, gezondheids- en religieuze informatie. We verzamelen en verwerken deze gegevens alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is en met jouw uitdrukkelijke (schriftelijk) toestemming. We begrijpen de gevoeligheid van deze informatie en zullen alle nodige maatregelen treffen om de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn, dan worden ze ook direct en permanent verwijderd.
Wees gerust dat we deze speciale gegevens met de grootste zorg zullen behandelen en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Grondslag van verwerking

De hiervoor genoemde persoonsgegevens heeft SCHUNCK nodig voor een met jou te sluiten, of het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.  Ook kunnen wij je persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of omdat je ons daartoe toestemming hebt gegeven. Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming dan kun je die toestemming te allen tijde weer intrekken.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

SCHUNCK verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren en leveren van onze goederen en diensten, waaronder in ieder geval begrepen het aangaan van een lidmaatschap en/of het afsluiten van een abonnement en/of het volgen van een workshop.
 • Het met jou kunnen communiceren.
 • Om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website en interne technische systemen.
 • Het monitoren c.q. onderzoeken van de door SCHUNCK aangeboden diensten en producten ter verbetering van deze diensten en producten, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de betrokkene voor een evaluatie.
 • Het aanbieden van onze diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties.
 • Het onderhouden van contacten met relaties.
 • Het afhandelen van sollicitaties.
 • Het onderhouden van onze personeelsadministratie.
 • Het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Niet alle doelen hoeven op jouw gegevens van toepassing te zijn. Dit hangt mede af van je rechtsverhouding tot SCHUNCK.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom je gegevens langer worden bewaard. Ook kunnen wij je gegevens langer bewaren dan nodig indien je ons daartoe toestemming hebt gegeven.

Beveiligen 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerde toegang, misbruik en/of ongeoorloofde openbaarmaking. 

Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en dienen zich te houden aan onze instructies inzake de beveiliging van persoonsgegevens. 

Indien je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet voldoende worden beveiligd, of aanwijzingen hebt van misbruik of anderszins, neem dan contact met ons op.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij de wet ons daartoe verplicht, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden (bijvoorbeeld indien wij een melding moeten doen bij de meldkamers) of je ons daartoe toestemming hebt gegeven. Met derden die als verwerker in de zin van de AVG optreden, zullen wij verwerkersovereenkomsten sluiten. Persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Unie opgeslagen.

Online Bibliotheek
Heb jij je via je bibliotheeklidmaatschap bij de Online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, luisterboeken, etc.? Dan
geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij verwerken deze gegevens in onze lidmaatschapsadministratie. We
doen dat omdat de vergoeding voor het lenen bij de Online Bibliotheek is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je
betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook
kunnen we je informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen van, of specifieke evenementen
rondom de Online Bibliotheek. 

Overheidsinstanties
In uitzonderlijke gevallen kunnen wij NAW-gegevens van onze klanten uitwisselen met onze lokale gemeentes en de Provincie Limburg met als doel om onze klanten op de hoogte brengen van relevante overheids-acties die door SCHUNCK uitgevoerd dienen te worden.

Cameratoezicht

In sommige algemeen toegankelijke ruimtes van onze locatie(s) maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij ten behoeve van beveiliging en toezicht. Bij incidenten zullen wij de verkregen beelden vastleggen en bewaren teneinde onderzoek te verrichten en mogelijke aansprakelijkheid vast te stellen. Het gebruik van cameratoezicht is onder nummer P-0020136 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Voor de goede werking van haar website, gebruikt SCHUNCK cookies. SCHUNCK gebruikt zogenaamde session cookies en storage cookies om de website goed te laten werken. SCHUNCK registreert geen IP-adres van de bezoeker (IP-anonimisatie via Google Analytics).

Kinderen jonger dan 16 jaar

Een aantal van onze diensten is mede gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer onze workshops en bibliotheekdiensten. In dergelijke gevallen kunnen wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen gebruik maken van de hieronder opgesomde rechten van de betrokken kind(eren).

Jouw rechten

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat je de navolgende rechten hebt: 

 1. Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking.
 2. Je hebt het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. Je kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via e-mail of brief. SCHUNCK behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van jou afkomstig is.
 3. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 4. Wanneer je wilt dat jouw gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Indien je een klacht hebt over de gegevensverwerking door SCHUNCK dan horen wij dit graag via info@schunck.nl. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zullen je verzoek(en)/bezwa(a)r(en) in behandeling nemen zoals voorgeschreven door de AVG. We hoeven niet in alle gevallen aan je verzoek te voldoen of je bezwaar te honoreren. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt je verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) bij ons indienen. Voordat wij je aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Wij dragen er zorg voor zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk te reageren op je verzoek. Indien wij je verzoek niet honoreren, zullen wij je mededelen waarom wij dat niet doen.

Contactgegevens

Stichting SCHUNCK
t.a.v. de Privacy Officer
Bongerd 18
6411 JM Heerlen

privacy@schunck.nl

Wijzigen van de Privacyverklaring

De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

De Privacyverklaring is in werking getreden op 10 december 2018.

Document acties

Top